Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Lamur flowers”, reģ.Nr.42403047435, juridiskā adrese Sporta iela 5-3, Balvi, LV-4501, tālrunis 28335192 (turpmāk tekstā “Lamur flowers”), mājaslapas www.lamurflowers.lv.

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis).
2.2. Elektronisko sakaru likums.
2.3. Fizisko personu datu apstrādes likums.

3. Kas ir Privātuma politika?

3.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā “Lamur flowers” vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi,
godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
3.2. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, “Lamur flowers” apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. Kādus personas datus apstrādā “Lamurflowers”?

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā “Lamur flowers”, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. “Lamur flowers” ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

4.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
4.1.2. dati, kurus Klients pats paziņo “Lamur flowers”;
4.1.3. videonovērošanas ieraksti un attēli.

4.2. “Lamur flowers” apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem
nolūkiem:

4.2.1. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par “Lamurflowers” mājaslapu (www.lamurflowers.lv ) (turpmāk tekstā – “Lamur flowers mājaslapas”) apmeklēšanu;
4.2.2. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

5. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz “Lamur flowers” darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā.Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot “Lamur flowers” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar “Lamur flowers”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai “Lamur flowers” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar “Lamur flowers” vai jau noslēgtā līguma laikā.
5.3. “Lamur flowers” leģitīmas intereses – ievērojot “Lamur flowers” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, “Lamur flowers” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam
ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 6.1.-6.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par “Lamur flowers” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli “Lamur flowers” produktu un pakalpojumu piedāvājumi.
5.4. Juridisko pienākumu izpilde – “Lamur flowers” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
5.5. Vitālu interešu aizsardzība – “Lamur flowers” ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – “Lamur flowers” ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot “Lamur flowers” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats
personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

6. Kādiem nolūkiem “Lamur flowers” apstrādās Klienta personas datus?

6.1. “Lamur flowers” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu,
savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar “Lamur flowers” spēkā
esamības
laikā:

6.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
6.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
6.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.1.4. videonovērošanai drošības nolūkiem.

6.2. “Lamur flowers” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

6.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta “Lamur flowers” klientu statistisko datu apstrāde.

6.3. “Lamur flowers” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu “Lamur flowers” iekšējos procesus, nodrošinātu dokmentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7. Kā “Lamur flowers” iegūst Klienta personas datus?

7.1. “Lamur flowers” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

7.1.1. iegādājas un izmanto “Lamur flowers” produktus vai pakalpojumus;
7.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no “Lamur flowers”;
7.1.3. jautā “Lamur flowers” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar “Lamur flowers” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
7.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
7.1.5. apmeklē vai pārlūko “Lamur flowers” mājaslapas;
7.1.6. tiek filmēts ar “Lamur flowers” videonovērošanas iekārtam “Lamur flowers” studijā vai pasākumā.

7.2. “Lamur flowers” var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

8. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

8.1. “Lamur flowers” apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

8.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un “Lamurflowers”;
8.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
8.1.3. cik tas ir nepieciešams “Lamur flowers” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
8.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

9. Kā “Lamur flowers”aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

9.1. “Lamur flowers” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, “Lamur flowers” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.
9.2. “Lamur flowers” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas “Lamur flowers” vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši “Lamur flowers” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
9.3. “Lamur flowers” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no “Lamur flowers”, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.
9.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā “Lamur flowers” paziņos par to Klientam.